Wsparcie


Na wszystkie większe projekty Fundacja aplikuje o środki do funduszy pomocowych, jednak, pomimo, iż działania są społeczne, nie generują żadnego dochodu to fundusze refundują lub dotują w wysokości 85%. Tym samym zawsze istnieje problem pozyskania pozostałych 15% wartości projektu. Generujemy go dystrybuując płatnie własne publikacje, czasem trafi do nas darowizna od entuzjasty odwiedzającego nasze wyspy.

Na wszystkie większe projekty Fundacja aplikuje o środki do funduszy pomocowych, jednak, pomimo, iż działania są społeczne, nie generują żadnego dochodu to fundusze refundują lub dotują w wysokości 85%. Tym samym zawsze istnieje problem pozyskania pozostałych 15% wartości projektu. Generujemy go dystrybuując płatnie własne publikacje, czasem trafi do nas darowizna od entuzjasty odwiedzającego nasze wyspy.


1. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do rejestru OPP. Uprawnia nas to do pozyskiwania środków z tzw. 1% – chcesz nas wesprzeć w ten sposób? W swojej rocznej deklaracji podatkowej w polu tuż przed miejscem na podpis zeznania wpisz nr KRS naszej organizacji: 0000260311. Pole z kwotą wsparcia należy wypełnić zgodnie z instrukcją formularza podatkowego (maksymalnie 1% kwoty z podanego w instrukcji pola). Mogą Państwo również pobrać formularze podatkowe ze strony pitax.pl gdzie numer krs naszej organizacji jest już wpisany.

Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnego programu do rozliczania podatków (w wersji online lub instalacyjnej) – rozliczając PIT w ten sposób również zyskują Państwo pewność, ze dane naszej organizacji zostały wpisane prawidłowo w odpowiednim miejscu i 1% Państwa podatku na pewno do nas trafi. Aby skorzystać z programu wystarczy kliknąć odnośnik:

Rozliczenie PIT z PITax.pl

2. Nie chcesz czekać do końca roku? Wesprzyj nas już dziś wpłacając darowiznę na nasze konto: 88 8369 0008 0067 7000 2000 0050 w tytule koniecznie napisz „darowizna na cele statutowe” (jakie to cele? ->)

Tak wpłaconą darowiznę możesz odliczyć od podstawy opodatkowania – w tym celu należy wypełnić załącznik do deklaracji podatkowej, w którym wpisywane są dane wspartej organizacji. Nasze dane to:

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
KRS: 0000260311, NIP: 5981578243, REGON: 080116648


Cele i zasady działania fundacji

Na wszystkie większe projekty Fundacja aplikuje o środki do funduszy pomocowych, jednak, pomimo, iż działania są społeczne, nie generują żadnego dochodu to fundusze refundują lub dotują w wysokości 85%. Tym samym zawsze istnieje problem pozyskania pozostałych 15% wartości projektu. Generujemy go dystrybuując płatnie własne publikacje, czasem trafi do nas darowizna od entuzjasty odwiedzającego nasze wyspy.

Cel wsparcia. Jesteśmy zainteresowani wsparciem finansowym, którego celem jest pozyskanie brakującej części wkładu własnego w projekt oraz cele, na które nie można uzyskać dofinansowania w projekcie. Są to:

  • profesjonalny system transmisji obrazu na żywo z „Wyspy Życia”. Obecnie mamy tam kamerę, z której obraz w sezonie lęgowym ogląda kilka tysięcy odbiorców. Między kwietniem a lipcem na wyspach zachodzą fascynujące zjawiska przyrodnicze: tańce godowe, karmienia zalotne, klucia piskląt, sceny rodzinne itd. Niestety obecny system jako wolontariacki, wykonany „metodą chałupniczą” ma konsekwencje w postaci zawieszania się obrazu i przerw w transmisji. Link do bieżącej emisji: http://wyspyzycia.pl/kamerka-online/ . Koszt profesjonalnego systemu nadawania obrazu w sieci wynosi ok. 35 tys. zł.
  • pokrycie kosztu zakupu „Wyspy Życia”, co zapewniło by nam wkład własny w projekt a Wyspa mogłaby zostać oznaczona jako sfinansowana przez sponsora, obecnie brakuje nam na wkład własny (m.in. na zakup gruntu, gdzie zamierzamy przeprowadzić prace ziemne celem odtworzenia bardzo cennego a zanikającego siedliska zalewowej łąki). Koszt zakupu jednej dużej Wyspy Życia wynosi ok. 85 tys. zł.
  • doposażenie wolontariuszy w sprzęt optyczny. Cierpimy na deficyt sprzętu optycznego, który posiada kilku z nas, reszta wolontariuszy (często młodzież z okolic, bardzo oddana sprawie) obserwuje albo bardzo kiepskimi lornetkami albo zupełnie bez nich. Obserwacje te są niezbędne do skutecznej ochrony, obserwujemy bowiem rozległe powierzchnie potencjalnie cennych siedlisk ornitofauny w różnych częściach doliny Odry, gdzie wypatrujemy i oznaczamy gniazda ptaków. Bardzo pomaga to nam w negocjacjach z rolnikami by oszczędzili fragment łąki z danym gniazdem. W zeszłym roku, z braku zaplecza optycznego doszło do niepowetowanej straty (poprzez skoszenie) gniazda kulika wielkiego z pełnym zniesieniem, ptak ten stał się w Europie symbolem ginących gatunków w bieżących czasach. Udało się zaś ocalić gniazdo czajki i trzy gniazda pliszki żółtej. Koszt zakupu dziesięciu lornetek Delta Optical Forest II 10×42 (najtańsza wśród przyzwoitych optycznie i mechanicznie) wynosi 5,5 tys. zł.
  • pokrycie kosztu robót ziemnych mających na celu utworzenie nowych piaszczystych wysp . Przyrodnicza wartość każdej powierzchni naturalnej wyspy bardzo wzrosła po zainstalowaniu pływających platform lęgowych (Wysp Życia). Licznie gniazdujące rybitwy na tych pływających wyspach tworzą „parasol ochronny” przed drapieżnikami dla całego akwenu. Dzięki temu odkąd na wodzie są pływające wyspy lęgi zaczęły się udawać także na tych naturalnych wyspach. Istnieje możliwość usypania nowych wysp latem, przy niskim poziomie wód gruntowych. Koszt usypania dwóch piaszczystych wysp o powierzchni około 50 m2 wynosi około 40 tys. zł
  • zakup małej infrastruktury dla odwiedzających (ławka, zadaszona wiata, stojak dla rowerów, witacz), koszt wyniesie około 38 tys. zł.
  • oznakowanie terenowe koszt około 1 tys. zł.
  • sfinansowanie nagród dla uczniów lokalnych szkół, którym społecznie organizujemy zajęcia w szkole. Ich dużym uatrakcyjnieniem byłyby konkursy wiedzy z nagrodami. Koszt nagród wyniesie około 2,5 tys. zł.
  • oprawa zajęć terenowych dla dzieci, młodzieży z lokalnych szkół: kiełbaski, kubki (np. z logiem sponsora) itp. Koszt wyniesie około 1 tys. zł/rocznie

Wyciąg ze statutu Fundacji:

§ 15. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności na terenie Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica, Rzepin poprzez:
1) zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich w szczególności na terenie Gmin Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica, Rzepin oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości.
2) wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk.
3) ochronę lokalnego środowiska.

§ 16. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wykonywanie zadań w zakresie:
a) Monitoring, prowadzenie analiz i gromadzenie danych o stanie środowiska oraz gospodarowania jego zasobami przyrodniczymi,
b) opracowywanie i realizacje nowatorskich programów mających na celu ochronę środowiska,
c) prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa
d) szerzenie wiedzy z zakresu sozologii i ekologii, poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, wystaw, warsztatów, kursów, zajęć, konkursów itp.
e) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie strony internetowej, wydawanie materiałów naukowych, badawczych i szkoleniowych w postaci publikacji książkowych i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
f) prowadzenie różnorodnych akcji mających na celu kreowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promowanie różnorodności biologicznej,
g) aktywizowania mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego;
h) edukacji mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego;
i) upowszechniania oraz wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
j) promocji obszarów wiejskich,
k) tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
l) wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych, kulturowych i historycznych,
m ) podejmowania działań zmierzających do wykreowania nowatorskich produktów regionalnych;
n) finansowania odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;
o) inicjowania i koordynowania współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
p) współpracy, w tym sieciowej, z podmiotami realizującymi podobne cele, nie wyłączając podmiotów zagranicznych.

2. Bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom , przedsiębiorcom i osobom fizycznym w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.

3. prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji ekologicznej oraz popularyzacji lokalnych walorów przyrodniczych.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 17. Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno — kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów lokalnych a także prowadzi działalność edukacyjną.

§ 18. 1. Fundacja organizuje i finansuje:
1) przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym: seminaria, szkolenia, konferencje i konkursy;
2) imprezy gospodarczo-kulturalne, takie jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy ,wyjazdy studyjne służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
3) działalność promocyjną, informacyjną.
4) działalność innowacyjną

2. Fundacja współpracuje oraz prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl