STATUT FUNDACJI ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY z dnia 18.12.2019

 

WSTĘP

Fundacja pod nazwą ,,Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty „ zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została w dniu 25 maja 2006 r. przez wymienionych poniżej Fundatorów aktem notarialnym Rep. A 2162/2006 sporządzonym przez notariusza Danutę Stroynowską  w Kancelarii Notarialnej w Dębnie ul. Piłsudskiego 3 Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203, z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, który ustalony został w dniu 27.04.2006 r. przez Fundatorów na podstawie art. 5 wyżej cytowanej ustawy.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Nazwa fundacji brzmi „Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty”

 • 2

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 • 3

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.), Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

 • 4

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Górzyca.

 • 5
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Europy.
 2. Do właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność statutową jak i gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami międzynarodowymi.
 • 6

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 • 7

Fundacja posiada osobowość prawną, a jej ustawowym reprezentantem jest Zarząd.

 • 8

Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister właściwy ds. środowiska.

 • 9
 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.
 • 10
 1. Fundacja może być członkiem organizacji pozarządowych i współpracować z organizacjami, instytucjami lub innymi podmiotami w kraju i za granicą mającymi podobne cele statutowe i zadania.
 2. Fundacja może tworzyć spółki.
 • 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie określonym w niniejszym statucie. Działalność gospodarcza może mieć jedynie charakter pomocniczy względem działalności statutowej. Nadwyżka przychodów nad kosztami tej działalności przeznaczana jest w całości na realizację celów statutowych organizacji.

 • 12

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je obok innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację albo dla samej Fundacji.

II.CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 • 13

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, w  szczególności na terenie Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica, Rzepin poprzez:

1) zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich w szczególności na terenie Gmin Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica, Rzepin oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości.

2) wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk.

3) ochronę lokalnego środowiska.

 

 • 14

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wykonywanie zadań w zakresie:
 2. a) monitoring, prowadzenie analiz i gromadzenie danych o stanie środowiska oraz gospodarowania jego zasobami przyrodniczymi,
 3. b) opracowywanie i realizacje nowatorskich programów mających na celu ochronę środowiska,
 4. c) prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa
 5. d) szerzenie wiedzy z zakresu sozologii i ekologii, poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, wystaw, warsztatów, kursów, zajęć, konkursów itp.
 6. e) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie strony internetowej, wydawanie materiałów naukowych, badawczych i szkoleniowych w postaci publikacji książkowych i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
 7. f) prowadzenie różnorodnych akcji mających na celu kreowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promowanie różnorodności biologicznej,
 8. g) aktywizowania mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego;
 9. h) edukacji mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego;
 10. i) upowszechniania oraz wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 11. j) promocji obszarów wiejskich,
 12. k) tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
 13. l) wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych, kulturowych i historycznych,
 14. m) podejmowania działań zmierzających do wykreowania nowatorskich produktów regionalnych;
 15. n) finansowania odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;
 16. o) inicjowania i koordynowania współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
 17. p) współpracy, w tym sieciowej, z podmiotami realizującymi podobne cele, nie wyłączając podmiotów zagranicznych.
 18. Bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom, przedsiębiorcom i osobom fizycznym w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.
 19. prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji ekologicznej oraz popularyzacji lokalnych walorów przyrodniczych.
 20. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 21. Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej.
 • 15

Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno — kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów lokalnych a także prowadzi działalność edukacyjną.

 • 16
 1. Fundacja organizuje i finansuje:

1) przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym: seminaria, szkolenia, konferencje i konkursy;

2) imprezy gospodarczo-kulturalne, takie jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy ,wyjazdy studyjne służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;

3) działalność promocyjną, informacyjną.

4) działalność innowacyjną

5) przedsięwzięcia związane z czynną ochroną przyrody

 1. Fundacja współpracuje oraz prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

III.MAJĄTEK FUNDACJI

 • 17

Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie 2.600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych)) oraz inne środki majątkowe i prawa nabyte przez Fundację w okresie jej działania.

 • 18
 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
 2. a) darowizn, spadków i zapisów;
 3. b) dotacji, subwencji;
 4. c) odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, lokat bankowych;
 5. d) imprez i zbiórek publicznych;
 6. e) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
 7. f) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 8. g) wpływy z działalności odpłatnej statutowej prowadzonej przez Fundację;
 9. h) wpływów z 1%;
 10. i) wpływów ze zbiórek publicznych;
 11. j) wpływów z pożyczek i kredytów;
 12. k) wpływów innych dozwolonych prawem źródeł.
 1. Dochody mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
 1. Majątek i dochody Fundacji nie mogą być wykorzystane w celu:
 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 1. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 1. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 1. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 19

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną statutową oraz działalność gospodarczą.

 • przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
 1. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 2. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 3. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 4. PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 5. PKD 58.11.Z Wydawanie książek
 6. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 7. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 8. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 9. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 10. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
 11. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 12. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 13. PKD 89.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • przedmiotem działalności odpłatnej statutowej Fundacji mogą być rodzaje działalności

inne niż te, które zostały przypisane do działalności gospodarczej.\

IV.ORGANY FUNDACJI

 • 20

1.Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji;

2) Zarząd Fundacji, zwany w dalej „Zarządem”;

 1. Członkowie Rady Fundacji, czyli organu nadzoru:
 2. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. Funkcji członka organu zarządzającego nie mogą pełnić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

V.RADA FUNDACJI

 • 21
 1. Rada Fundacji jest organem o kompetencjach nadzorczych i opiniodawczych;
 2. Rada Fundacji składa się z minimum 3, maksimum 10 członków;
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 6 lata;
 4. Członków Rady Fundacji na kolejną kadencję powołuje ustępująca Rada Fundacji;
 5. Powołanie nowych członków Rady Fundacji następuje w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 składu Rady Fundacji w sposób jawny, nie później niż na dwa tygodnie przed upływem jej kadencji;
 • 22
 1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Fundacji.
 2. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany uchwałą Rady Fundacji podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 składu Rady Fundacji.
 3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą śmierci członka, jego rezygnacji, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w § 20 w ust. 2 pkt. b) oraz jego odwołania na podstawie ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 4. Członek Rady Fundacji może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Przewodniczącemu Rady stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.
 5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji, członka Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji w trybie określonym w § 21 ust.5
 • 23

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji;

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;

4) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd;

5) podejmowanie decyzji w sprawach przekazywanych przez Zarząd;

6) zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd;

7) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;

8) przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

9) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;

10) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków do Rady Fundacji;

12) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Rady Fundacji;

13) zatwierdzanie propozycji przyznawania odznaczeń i medali honorowych;

14) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;

15) Kontrolowanie i nadzorowanie działalności statutowej i gospodarczej Fundacji;

 • 24

1.Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami,

 1. Wybór i odwołanie Przewodniczącego następuje w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Rady Fundacji.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Zarząd Fundacji.
 4. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz na rok.
 5. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji dokonywane jest listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, z potwierdzeniem otrzymania wiadomości, do wszystkich członków Rady Fundacji przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Fundatorów i Partnerów Fundacji, którzy nie maja swoich reprezentantów w Radzie Fundacji.
 7. Na posiedzenia Rady Fundacji mogą być zapraszani z głosem opiniodawczym i doradczym inne osoby.
 8. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii powoływanych w tym celu specjalistów.
 • 25
 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy składu Rady Fundacji, w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów szczegółowych niniejszego statutu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu lub bez konieczności odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą – na piśmie zgodę na postanowienie jakie ma być podjęte.
 3. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu.
 4. Udział w posiedzeniach i głosowanie może mieć formę wyrażenia woli opisanej w art.60 KC
 • 26

Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania i tryb wykonywania kompetencji.

VI.ZARZĄD

 • 27
 1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.
 3. Zarząd wybierany jest przez Radę Fundacji spośród kandydatów wskazanych przez Członków Rady, Fundatorów i Partnerów,
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Rade Fundacji spośród członków Zarządu.
 5. Prezes Zarządu wyznacza Wiceprezesa Zarządu.
 6. Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu następuje w głosowaniu większością 3/4 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji.
 7. Zarząd powoływany jest na okres 6 lat.
 8. Wyboru pierwszego Zarządu fundacji, w tym Prezesa Zarządu dokonują bezpośrednio fundatorzy w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.
 • 28

Do Zarządu należy kierowanie działalnością fundacji, podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji, realizacja wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał Rady Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności:

1) wnioskowanie o uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

3) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

4) ustalanie regulaminów Zarządu Fundacji i Biura Fundacji;

5) organizacja pracy Biura Fundacji;

6) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji;

7) prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji;

 • 29
 1. Członek zarządu może być zatrudniony w Fundacji wyłącznie w zakresie realizacji celów statutowych lub działań związanych z działalnością gospodarczą.
 2. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działając wspólnie z innym członkiem zarządu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Fundacji.
 • 30

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji, chyba że co innego wynika z niniejszego statutu.

 

 • 31

Oświadczenia woli, generujące zobowiązania finansowe o wysokości wyższej niż 10 000 zł netto, w imieniu Fundacji składa  dwóch członków zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

 • 32

l .Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka, odwołania przez Radę Fundacji lub rezygnacji, po skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także z chwilą powołania do Rady Fundacji.

 1. Każdy z członków Zarządu może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.

 

 • 33

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 • 34

Zarząd przedkłada Radzie Fundacji pisemne sprawozdanie z działalności programowej i finansowej Fundacji za rok poprzedni w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

 • 35

Prezes Zarządu może wnioskować do Rady Fundacji o powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu. Wnioski takie mogą, być również składane do Rady Fundacji przez pozostałych członków Zarządu.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 36

Zmiana statutu dokonana może być w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 składu Rady Fundacji.

 • 37
 1. Fundacja podlega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów przy obecności pełnego składu Rady Fundacji.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • 38

Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz innych podmiotów lub instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, które zostaną, wskazane w uchwale o likwidacji Fundacji.

 • 39

Statut wchodzi w życie z dniem 18.12.2019 roku

kontakt

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
woj. lubuskie

strona internetowa powstała w ramach projektu „Odtwarzanie mokradeł”

 

KRS: 0000260311
NIP: 5981578243
REGON: 080116648

tel. +48 503 034 017
tel. +48 534 85 85 65
e-mail: fzdow@fzdow.pl