Statut

Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty

STATUT FUNDACJI
WSTĘP
Fundacja pod nazwą ,,Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty ” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została w dniu 25 maja 2006 r. przez wymienionych poniżej Fundatorów aktem notarialnym Rep. A 2162/2006 sporządzonym przez notariusza Danutę Stroynowską w Kancelarii Notarialnej w Dębnie ul. Piłsudskiego 3 Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203, z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, który ustalony został w dniu 27.04.2006 r. przez Fundatorów na podstawie art. 5 wyżej cytowanej ustawy.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Nazwa fundacji brzmi „Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty”
§ 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 póz. 203 z późn. zm.), Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego statutu.
§ 4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Górzyca.
§ 5. 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Unii Europejskiej i jej partnerów.
2. Do właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność statutową jak i gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami międzynarodowymi.
§ 6. Fundacja jest ustanowiona przez następujących Fundatorów
1) Piotr Chara
2) Grzegorz Sawko
3) Jolanta Bieniarz
4) Grażyna Oleksiak
5) Bogusław Józef Pietrow
6) Tomasz Kowalczyk
7) Małgorzata Maria Gruca
8) Lubomir Paweł Stotko
9) Agnieszka Katarzyna Kozłowska
10) Eugenia Niedźwiedzka
11) Grażyna Wiesława Aloksa
12) Jarosław Dyrkacz
13) Błażej Franciszek Kaczmarek
14) Izabela Małachowska-Coqui
15) Grażyna Teresa Rogowska
16) Jadwiga Katarzyna Pacewicz
17) Monika Karasińska
18) Urszula Fronk
19) Paweł Piotr Pisarek
20) Tadeusz Zenon Jankowski
21) Wiktor Stanisław Sporek
22) Maria Pakos
23) Michał Tadeusz Mazur
24) Maria Jolanta Tenyszyn
25) Krzysztof Waldemar Kuchnio
26) Jolanta Urbańska-Czeszejko
§ 7. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 8. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej ustawowym reprezentantem jest Zarząd.
§ 9. Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§ 10. 1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.
§ 11. 1. Fundacja może być członkiem organizacji pozarządowych i współpracować z fundacjami, instytucjami lub innymi podmiotami w kraju i za granicą mającymi podobne cele statutowe i zadania.
2. Fundacja może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 100 % udziałem Fundacji.
§ 12. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie określonym w niniejszym statucie.
§ 13. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je obok innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację albo dla samej Fundacji.
§ 14. Zmiana statutu dokonana może być w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 składu Rady Fundacji.
II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 15. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności na terenie Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica, Rzepin poprzez:
1) zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich w szczególności na terenie Gmin Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica, Rzepin oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości.
2) wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk.
3) ochronę lokalnego środowiska.
§ 16. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wykonywanie zadań w zakresie:
a) Monitoring, prowadzenie analiz i gromadzenie danych o stanie środowiska oraz gospodarowania jego zasobami przyrodniczymi,
b) opracowywanie i realizacje nowatorskich programów mających na celu ochronę środowiska,
c) prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa
d) szerzenie wiedzy z zakresu sozologii i ekologii, poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, wystaw, warsztatów, kursów, zajęć, konkursów itp.
e) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie strony internetowej, wydawanie materiałów naukowych, badawczych i szkoleniowych w postaci publikacji książkowych i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
f) prowadzenie różnorodnych akcji mających na celu kreowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promowanie różnorodności biologicznej,
g) aktywizowania mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego;
h) edukacji mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego;
i) upowszechniania oraz wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
j) promocji obszarów wiejskich,
k) tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
l) wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych, kulturowych i historycznych,
m ) podejmowania działań zmierzających do wykreowania nowatorskich produktów regionalnych;
n) finansowania odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;
o) inicjowania i koordynowania współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
p) współpracy, w tym sieciowej, z podmiotami realizującymi podobne cele, nie wyłączając podmiotów zagranicznych.
2. Bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom , przedsiębiorcom i osobom fizycznym w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.
3. prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji ekologicznej oraz popularyzacji lokalnych walorów przyrodniczych.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 17. Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno — kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów lokalnych a także prowadzi działalność edukacyjną.
§ 18. 1. Fundacja organizuje i finansuje:
1) przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym: seminaria, szkolenia, konferencje i konkursy;
2) imprezy gospodarczo-kulturalne, takie jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy ,wyjazdy studyjne służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
3) działalność promocyjną, informacyjną.
4) działalność innowacyjną
2. Fundacja współpracuje oraz prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.
III. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 19. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie 2.600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych), z czego na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają kwotę 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz inne środki majątkowe i prawa nabyte przez Fundację w okresie jej działania.
§ 20. l. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dotacji, subwencji;
c) odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, lokat bankowych;
d) imprez i zbiórek publicznych;
e) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
f) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
3. Majątek i dochody Fundacji nie mogą być wykorzystane w celu
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
IV. ORGANY FUNDACJI
§ 21. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji, zwany w dalej „Zarządem”;
RADA FUNDACJI
§ 22. 1. Rada Fundacji jest organem o kompetencjach inicjatywnych i opiniodawczych. Określa ogólne kierunki działania Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 3, maksimum 10 członków.
3. W skład Rady Fundacji mogą wejść wchodzą przedstawiciele Fundatorów oraz mieszkańcy Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą.
4. Kadencja Rady Fundacji trwa 6 lata.
5. Członków Rady Fundacji na kolejną kadencję powołuje ustępująca Rada Fundacji, spośród przedstawicieli Fundatorów oraz mieszkańców Gmin Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą.
6. Powołanie nowych członków Rady Fundacji następuje w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 składu Rady Fundacji w sposób jawny, nie później niż na dwa tygodnie przed upływem jej kadencji.
§ 23. 1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Fundacji.
4. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany uchwałą Rady Fundacji podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 składu Rady Fundacji.
5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą śmierci członka, jego rezygnacji, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w ust. l niniejszego paragrafu oraz jego odwołania na podstawie ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
6. Członek Rady Fundacji może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.
7. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji , członka Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji w trybie określonym w § 22 ust.9
§ 24. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez. Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;
4) opiniowanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanego przez Zarząd;
5) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd;
6) podejmowanie decyzji w sprawach przekazywanych przez Zarząd;
7) zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd;
8) ustalanie głównych kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji przez Zarząd;
9) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
10) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
11) przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
12) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej;
13) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;
14) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;
15) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków do Rady Fundacji;
16) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Rady Fundacji;
17) opiniowanie, zatwierdzania propozycji projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
18) zatwierdzanie propozycji przyznawania odznaczeń i medali honorowych;
19) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
20) propagowanie celów, dla których Fundacja została powołana;
21) podejmowanie decyzji co do nabycia lub zbycia nieruchomości;
22) powoływanie grup roboczych.
§ 25. 1.Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami,
2. Wybór i odwołanie Przewodniczącego następuje w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady- Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Rady Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Zarządu Fundacji.
5. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz na rok.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji dokonywane jest listami poleconymi lub na pocztą elektroniczną, z potwierdzeniem otrzymania wiadomości, do wszystkich członków Rady Fundacji przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Fundatorów i Partnerów Fundacji, którzy nie maja swoich reprezentantów w Radzie Fundacji.
8. Na posiedzenia Rady Fundacji mogą być zapraszani z głosem opiniodawczym i doradczyni inne osoby.
9. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii powoływanych w tym celu specjalistów.
§ 26. 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy składu Rady Fundacji, w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika ze niniejszego statutu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą być reprezentowani w Radzie Fundacji przez pełnomocników ustanowionych wyłącznie w formie pisemnego pełnomocnictwa.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu lub bez konieczności odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą- na piśmie zgodę na postanowienie jakie ma być podjęte.
4. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu.
5. Udział w posiedzeniach i głosowanie może mieć formę wyrażenia woli opisanej w art.60 KC
§ 27. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania i tryb wykonywania kompetencji.
ZARZĄD
§ 28. 1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu
3. Zarząd wybierany jest przez Radę Fundacji spośród kandydatów wskazanych przez Fundatorów i Partnerów,
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Rade Fundacji spośród członków Zarządu.
5. Prezes Zarządu wyznacza Wiceprezesa Zarządu,
6. Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu następuje w głosowaniu większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 członków Rady Fundacji.
7. Zarząd powoływany jest na okres 6 lat.
8. Wyboru pierwszego Zarządu fundacji , w tym Prezesa Zarządu dokonują bezpośrednio fundatorzy w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.
§ 29. 1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością fundacji, podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji, realizacja wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał Rady Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności:
1) wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
5) ustalanie regulaminów Zarządu Fundacji i Biura Fundacji;
6) powoływanie Biura Fundacji;
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji.
8) Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Zarządu.
§ 30. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej trzech członków Zarządu, w tym zawsze przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji, chyba że co innego wynika z niniejszego statutu.
§ 31. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwie osoby z Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
§ 32. l .Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka, odwołania przez Radę Fundacji lub rezygnacji, a także z chwilą powołania do Rady Fundacji.
2. Każdy z członków Zarządu może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.
§ 33. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
§ 34. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji i Komisji Rewizyjnej pisemne sprawozdanie z działalności programowej i finansowej Fundacji za rok poprzedni w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego. Sprawozdanie winno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana pisemnie.
§ 35. Prezes Zarządu może wnioskować do Rady Fundacji o powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu. Wnioski takie mogą, być również składane do Rady Fundacji przez pozostałych członków Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 36. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorczym Fundacji.
§ 37. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób wybranych na posiedzeniu zwyczajnym Rady Fundacji.
§ 38. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Fundacji. Na
pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Zastępcę Przewodniczącego.
§ 39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie i nadzorowanie działalności statutowej i gospodarczej oraz
finansowej Fundacji, co najmniej raz w roku, nie później jednak niż do
pierwszego posiedzenia w danym roku kalendarzowym;
b) Decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmuje Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej z własnej inicjatywy, informując o tym Zarząd z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem;
c) Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Fundacji i
składanie wniosku o udzielenie corocznego absolutorium Zarządowi.
§ 40. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w
Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
§ 41. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu;
b) Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu poniesionych kosztów lub wynagrodzenia.
V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 42. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej może być działalność prowadzona zgodnie z decyzjami Zarządu i uchwałami Rady Fundacji w następujących dziedzinach:
1) wydawanie książek 58.11 .Z;
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
3) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
4) wydawanie gazet 58.13.Z.
5) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z
8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z
9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z
10) Działalność portali internetowych 63.12.Z
11) Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z
12) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
13) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z
14) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
16) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z
17) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z
18) Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
19) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
20) Nadawanie programów radiofonicznych 60.10.Z
21) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 60.20.Z
22) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z
23) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
25) Działalność morskich agencji transportowych 52.29.A.
26) Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29.B.
27) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C.
28) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
29) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
30) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30.Z
31) Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z
32) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A
33) Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B
34) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z
35) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
36) Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z
37) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z
40) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z
41) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z
42) Działalność portali internetowych 63.12.Z
43) Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z
44) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
45) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
46) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
47) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
48) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
49) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
50) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
51) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z
52) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
54) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
55) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
56) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
57) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C
58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
59) Badanie rynku i opinii publicznej73.20.Z
60) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
61) Działalność fotograficzna 74.20.Z
62) Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
63) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
64) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z
65) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
66) Działalność agencji pracy tymczasowej 78.20.Z
67) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z
68) Działalność agentów turystycznych 79.11.A
69) Działalność pośredników turystycznych 79.11.B
70) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
71) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A
72) Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B
73) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C
74) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
75) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
76) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z
77) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
78) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
79) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
80) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
§ 43. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.
VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 44. W strukturze organizacyjnej Fundacji wyodrębnia się:
1) Biuro Fundacji, zapewniające obsługę administracyjną Fundacji;
2) grupy robocze powoływane przez Radę Fundacji lub Zarząd.
3) W pracach grup roboczych mogą brać udział członkowie Rady Fundacji, osoby delegowane przez Fundatorów i Partnerów, oraz osoby zaproszone przez Zarząd Fundacji.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 45. 1. Fundacja podlega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów przy obecności pełnego składu Rady Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 46. Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz innych podmiotów lub instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, które zostaną, wskazane w uchwale o likwidacji Fundacji.
§ 47. Statut wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 roku

zdowStatut